พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตอบแทนบุญคุณ

 

การตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการคุณคือหน้าที่อันสำคัญ

“…ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่ายที่ได้อุปการะช่วยเหลือ การทดแทนคุณนั้นมิใช่สิ่งที่ยากนักถ้าท่านประพฤติตนดี มีสัมมารอาชีวะเป็นหลักฐาน เป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล ก็เป็นการได้ทดแทนคุณบิดามารดา ถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นคว้าวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่กาลสมัย ก็เป็นการได้ทดแทนคุณ ครูบาอาจารย์

“และในประการสุดท้าย ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน…”

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เรื่อง เมตตา-หน้าที่ตน

มีเมตตาและมีไมตรีในการประสานสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

“…หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง

คือการไม่ทำตัว ทำความคิดให้คับแคบ

หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ….”

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมตตา

 


 

ทำเฉพาะหน้าที่ตน ไม่สนใจผู้อื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้

“…ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น

เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น

งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งาน

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ความสุจริต-สัจวาจา

มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ

“…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันไดได้

“ผู้ที่มีความนสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ

 

สัจวาจาคือราากฐานของการประสบความสำเพระร็จ

“…สัจวาจานั้นเป็นรากาฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ

“สัจ เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ

“วาจา เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น

วิทยาศาสตร์รอบรู้-ไอน้ำ

ไอน้ำ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ steam water

 

ไอน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เกิดจากการระเหยของน้ำที่ผิวโลกและการคายน้ำของพืช ปริมาณของไอน้ำในบรรยากาศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ หากอุณหภูมิต่ำไอน้ำในอากาศก็จะมีน้อย แต่หากอุณหภูมิสูงไอน้ำในอากาศก็จะมีมากขึ้นและมาากจนอากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก ส่งผลให้เกิดสภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ นอกจากนี้ไอน้ำยังเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น หมอก หิมะ ฝน น้ำค้าง เมฆ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีไอน้ำอยู่ในบรรยากาศ เนื่องจากพื้นผิวมีน้ำมากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ในแต่ลปีมีน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำมากถึงปีละ 350 ล้านตัน ซึ่งรวมจากการคายน้ำของพืชด้วย บริเวณที่มีไอน้ำ หนาแน่นที่สุดสูงจากพื้นผิวโลกประมาณ 2-3 กิโลเมตร จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงตามความสูง และบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำทั้งแม่น้ำ ทะเลมหาสมุทร และแหล่งน้ำอื่นจะมีปริมาณไอน้ำมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลทะเลและลดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่ออยู่ห่างมากขึ้น สำหรับไอน้ำในบรรยากาศประมาณ 50 ล้านตันจะลงสู่พื้นโลกในลักษณะของฝน น้ำค้าง หิมะ และรูปแบบอื่น ๆ

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

 

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ เป็นนักวิทยาศสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ ที่ประดิษฐ์โทรศัพท์อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เบลล์เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2390 (ค.ศ.1847) ที่เมื่องเอดินเบิกร์ก สหราชอาณาจักร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2465 (ค.ศ.1876) ผลงานที่มีชื่อเสียงสุดของเขา คือ การประดิษฐ์โทรศัพท์ได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลก ในปี พ.ศ.2418 โดยการเปลี่ยนคลื่นเสียงของมนุษย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปตามสายโทรศัพท์และเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงของมนุษย์เมื่อถึงเครื่องรับ ซึ่งเขาได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมที่เมืองฟิลลาเดลเฟีย

การประดิษฐ์โทรศัพท์ของเขามาจากที่เขาสังเกตว่าเสียงของเปียโนเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นลวด ดังนั้นเส้นลวดน่าจะเป็นตัวนำเสียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ จากนั้นเขาจึงเริ่มทำการทดลองโดยการนำเส้นลวดโยงจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ส่วนปลายทั้งสองข้างเป็นหูฟังที่ภายในประกอบด้วยแท่งแม่่เหล็กพันด้วยทองแดงและมีแผ่นเหล็กบาง ๆ ประกอบอยู่ด้วย

การทดลองในช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จมากนัก จนกระทั่งวันหนึ่งเบลล์ทำกรดแบตเตอรี่หกรดเสื้อจึงเรียกโทมัส เอววัตสัน ผู้ช่วยของเขาที่อยู่อีกห้องหนึ่งว่า คุณวัตสันมานี้หน่อยผมต้องการคุณ ซึ่งวัตสันได้ยินเสียงที่ออกมาจากกระบอกอยางชัีด่เจนข้อ ความนี้จึงเป็นคำพูดแรกที่ผ่านทางโทรศัพท์ ต่่อมาเขาได้เปดบริษัทเพื่อดำเนินการเกี่วกับการวางสายโทรศัพท์ซึ่งประสบความสำสเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากที่เขามีชื่อเสียงและเงินทองเขาได้นำเงินส่วนหนึ่งก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech

สึนามิ

สึนามิ (Tsunami)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สึนามิ

สินามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นจากาแผ่นดินไหว ที่มีแหล่งกำเนิดในแผ่นมหาสมุทรที่มีความรุนแรงส่งผลให้ระลอกคลื่นหรือคลื่นใต้น้ำที่เมื่อกระทบฝั่งแล้วมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมาก แต่เนื่องจากระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นมีขนาดของคลื่นเล็กมากแต่มีความยาวคลื่นที่ยาวมากเมื่ออยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่ง ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนในระดับผิวน้ำ แต่เมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งจะยิ่งมีลักษณะเหมือนการไหลท่วมของแระเสน้ำขึ้นเข้าสู่ฝั่งอย่างรุนแรง สินามิมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า คลื่นทะเลที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และมีชื่อเรียกทางวิทยาศสาตร์ว่า “Seismic Sea Wave”

นอกจากนี้สินามิยังอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม แผ่นดินทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในทะเล คำว่าสินามิมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยคำว่า สึ มีความหมายว่า ท่าเรือ และนามิมีความหมายว่า คลื่น เมื่อรวมกันมีความหมายว่า คลื่นท่าเรือ เป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาโดยชาวประมงที่่พบเห็นคลื่นยักษ์เช่นนี้ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดสึนามิบ่อยเช่นกัน ลักษณะของสึนามิเมื่อเข้าสู่ฝั่งระดับน้ำทะเลจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ขอบทะเลถอยร่นออกจากฝั่ง ถ้าหากชายฝั่งมีความลาดชันน้อยน้ำทะเลอาจถอยร่นไปไกลถึง 800 เมตร ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของคลื่นที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่ง จากนั้นจะเกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เป็นจุดสูงสุดของคลื่นที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งที่อาจมีความสูงมากตั้งแต่ 2 เมตรไปจนถึงสูงมากกว่า 10 เมตรหรืออาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงาของแผ่นดินไหวและระยะทางที่กระทบฝั่ง

Ma’at

เทวีมัต (Ma’at)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Ma’at

เทวีนกแร้ง

 

เทวีมัต (Ma’at) เป็นเทวีแห่งนภากาศอีกพระองค์หนึ่ง ทรงเป็นพระชายาของเทพเจ้าอะมัน พระนามของพระองค์หมายถึงพระมารดาผู้ยิ่งใหญ่ในยุคแรกสุดพระองค์ทรงมีสัญลักษณ์แทนให้ไพร่ฟ้าประชาชนได้เคารพบูชาเป็นรูปนกแร้งตามที่ปรากฏในภาพเขียนผนังวิหารทั่วไปเป็นรูปสตรีสวมมงกุฎหัวนกแร้งความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพระมารดาและนกและนับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเพราะไม่มีรายละเอียดบ่งบอกไว้ เทวีมัตได้รับการยกย่องสรรเสริญเทียบเท่าทางเทวีบาส (Bast) และเทวีเซคเม็ต (Sekhmet) บางครั้งจึงเนรมิตพระองค์เป็นแมวหรือสิงโตและตามปกติพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์กับแมวมากกว่านกแร้ง

ลมประจำฤดู (Seasonal Wind)

ลมประจำฤดู

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลมประจำฤดู

 

ลมประจำฤดู เป็นลมประ่จำที่พัดเข้ามาตามฤดูกาล สำหรับประเทศไทยมีลมประจำฤดู ได้แก่

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมประจำฤดูฝน มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซึกโลกใต้ในแถบมหาสมุทรอินเดีย โดยที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม กลางเดือนตุลาคม ทำให้เกิดเมฆมากและมีฝนตกชุกทั่วไป

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลมประจำฤดูหนาว มีแหล่งกำเนิดจากบริเวณความกดอากากศสูงในซีกโลกเหนือในแถบประเทศมองโกเลียและจีน โดยพัดเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยเฉพาะภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นจัดกว่าบริเวณอื่นของประเทศ และส่งผลให้มีฝนตกในภาคใต้โดยเฉพาะชายฝั่งด้านตะวันออก

ความรู้รอบตัว-ยุง

ยุง

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ยุง

 

ยุง เป็นแมลงชนิดที่พบได้ทั่วไป แต่มีชุกชุมในเขตร้อนและเขตอบอุ่น ซึ่งเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมากมายแล้วแต่ชนิดของยุง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้จับสั่น โรคเท้าช้าง เป็นต้น นักชีววิทยาได้ค้นคว้าเกี่ยวกับยุงทำให้พบว่ายุงเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 38-54 ล้านปีมาแล้ว ยุงตัวเมียมีอายุ 1-3 สัปดาห์ กินเลือดเป็นอาหารทั้งเลือดคนและเลือดสัตว์ ส่วนยุงตัวผู้มีอายุ 4-5 วัน กินน้ำหวานในดอกไม้ เมื่อผสมพันธุ์กับยุงตัวเมียเรียบร้อยแล้วมันจะตาย ปัจจะบันมีการพบยุงทั่วโลกประมาณ 3,450 ชนิด ในประเทศไทยพบประมาณ 412 ชนิด ที่สำคัญ เช่น ยุงก้นปล่อง (Anopheles ยุงลาย (Aedes) ยุงดำ ยุงรำคาญ เป็นต้น ยุงเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสมบูรณ์ (holomitabolous)แบ่งออกเป็น 4 ขั้น ได้แก่ ไข่ ลูกน้ำ ลูกโม่ง และยุงแก่เมื่อยุงตัวเมียอายุได้ 2-3 วัน ยุงจะเริ่มออกกินเลือดเพื่อนำโปรตีนและแร่ธาตุไปใช้สำหรับการเจริญเติบโตของไข่ในรังไข่ เมื่อไข่ได้รับการผสมจากยุงตัวผู้แล้ว ยุงตัวเมียจะวางไข่แต่ละครั้งมีตั้งแต่ 30-300 ฟอง ขึ้นอยู่กับปริมาณของเลือดและชนิดของยุงและในช่วงชีวิตของยุงอาจวางไข่ได้มากถึง 10 ครั้ง แต่ละครั้งจะห่างกัน 4-5 วันอาจเร็วหรือช้ากว่านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น อุณหภูมิ เป็นต้น

Physics

ฟิสิกส์ ( Physics )

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Physics

ฟิสิกส์เป็นวิชาวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับสสาร และพลังงาน ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ อาทิการประดิษฐ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น การประดิษฐ์เครื่องใช้เหล่านี้ต้องใช้ความรู้พื้นฐาน่ทางด้านแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็นวิชาฟิสิกส์แขนงหนึ่ง ปัจจุบันฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและมีการพัฒนาไปมากทำให้เกิดวิชาฟิสิกส์สาขาย่อยมากมาย เช่น ฟิสิกส์อะตอมโมเลกุล และทัศนศาสตร์ฟิสิกส์ของไหล ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น ฟิสิกส์ของสารควบแน่น ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ และเคออก เป็นต้น

อีกท้้งมีการแบ่งนักฟิสิกส์ออกเป็น 2 สาขา ตามลักษณะการทำงาน คือ นักฟิสิกส์ทฤษฏีเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาและค้นหาทฤษฏีใหมห่ รวมถึงแก้ไขทฤษฏีเกิมที่ไม่ถูกต้องอธิบายการทอลองใหม่ ๆ และทดสอบทฤษกีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น และนักฟฟิสกส์ทดลองเป็นนักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านการทดลองโดยตรง นอกจากนี้ยังมีนักฟสิกส์ศึกษาธรรมชาติ ที่ศึกษาตั้งแต่สิ่งที่มีขนาดเล็กมา เช่น อะตอม โมเลกุล อนุภาคย่อย เป็นต้น ไปจนถึงสิ่งที่มีขนาดใหญ่มาก เช่น ดวงอาทิตย์ จักรวาล เป็นต้น