รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

วันที่ 22  มกราคม

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Patani United Liberation Organization

 

วันที่ 22  มกราคม พ.ศ. 2511  เป็นวันก่อตั้งองค์กรปลดปล่อยสหปัตตานีหรือพูโล (Patani United Liberation Organization) โดยตวนกูบีรอ กอตอนีลอ หรืออดุลย์ ณ วังคราม บัณฑิตจากอินเดียและเพื่อนได้จัดตั้งองค์กรนี้ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีจุดประสงค์สำคัญในการปลุกระดมมวลชนที่มีเป้าหมายหลักที่ผู้นำศาสนาและผู้นำท้องถิ่น ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม หลังจากความพยายามเป็นเวลานานในปี พ.ศ. 2519 พูโลก็สมารถจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธได้สำเร็จ และมีการส่งเยาวชนแนวร่วมไปฝึกวิชาทหารและการก่อวินาศกรรมที่ซีเรียนและลิเบีย ต่อมาในปี พ.ศ.2525 รัฐบาลได้มีนโยบายใต้ร่มเย็นและปราบปรามขบวนการก่อการร้าย ซึ่งนำไปสู่การแตกแยกภายในองค์กร

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ทำนุบำรุงบ้านเมือง

 

ทำนุบำรุงบ้านเมือง

“…การทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้น เป็นงานส่วนรวมของคนทั้งชาติ จึงเป็นธรรมดาอยู่เอง

ที่จะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้าง จะให้ทุกคนทุกฝ่ายมีความคิดเห็นสอดคล้องต้องกัน

ตลอดทุก ๆ เรื่องไป ย่อมเป็นการผิดวิสัย เพราะฉะนั้น แต่ละฝ่าย แต่ละคน

จึงควรจะคำนึงถึงจุดประสงค์ร่วมกัน คือความเจริญไพบูลย์ของชาติ เป็นข้อใหญ่…”

 

พระราชดำรัส

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่

พุทธศักราช 2535

31  ธันวาคม  2534

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ จิตใจมั่นคง

 

จิตใจมั่นคง

“…ความมีจิตใจมั่นคงในผลสำเร็จของงานจะทำให้มุ่งที่จะกระทำต่อเนื่องไป โดยไม่ลดละ

จนบรรลุผลเลิศ ส่วนความมั่นคงในคุณธรรมนั้น จะสร้างเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นได้มากมาย

เช่นว่า จะทำให้เป็นคนสุจริต ไม่ทำ ไม่พูดไม่คิดในสิ่งที่เป็นความชั่ว ความต่ำทรามทุกอย่าง

ทำให้มีความจริงใจในกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับกำจัดความกินแหนงแคลงใจ บาดหมาง

แตกแยกกัน และช่วยสร้างเสริมความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เกิดขึ้น…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

23 มีนาคม 2524

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ น้ำหนึ่งใจเดียว

น้ำหนึ่งใจเดียว

“…ความเจริญของบ้านเมืองนั้น

ใช่ว่าจะราบรื่นไปตลอด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่สามารถปราชญ์เปรื่องแต่เท่านั้นก็หาไม่

ต้องอาศัยความสามัคคีกลมเกลียว

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ร่วมกันคิดอ่านแก้ไขปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปด้วยดีอีกทางหนึ่ง

จึงจะเกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์แก่ประเทศชาติ…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

23 กุมภาพันธ์ 2504


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประโยชน์ของส่วนรวม

ประโยชน์ของส่วนรวม

“…เรามีเสรีภาพในการคิด การทำ

แต่การใช้สิทธิดังกล่าวนี้ ต้องมีหลักที่จะต้องปฏิบัติ

คือรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมไว้

เพราะประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

ที่จะทำให้ประเทศชาติทรงไว้ซึ่งอิสรภาพ

ผลสุดท้ายก็เท่ากับเป็นประโยชน์ของแต่ละคน…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตสุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 สิงหาคม 2504

พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตอบแทนบุญคุณ

 

การตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการคุณคือหน้าที่อันสำคัญ

“…ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่ายที่ได้อุปการะช่วยเหลือ การทดแทนคุณนั้นมิใช่สิ่งที่ยากนักถ้าท่านประพฤติตนดี มีสัมมารอาชีวะเป็นหลักฐาน เป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล ก็เป็นการได้ทดแทนคุณบิดามารดา ถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นคว้าวิชาการ ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่กาลสมัย ก็เป็นการได้ทดแทนคุณ ครูบาอาจารย์

“และในประการสุดท้าย ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน…”

พระราชดำรัสในรัชกาลที่ 9 เรื่อง เมตตา-หน้าที่ตน

มีเมตตาและมีไมตรีในการประสานสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน

“…หลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปฏิบัติงานสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าได้แท้จริง

คือการไม่ทำตัว ทำความคิดให้คับแคบ

หากให้มีเมตตาและไมตรี ยินดีประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ….”

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เมตตา

 


 

ทำเฉพาะหน้าที่ตน ไม่สนใจผู้อื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้

“…ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น

เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น

งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกัน

จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งาน

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ความสุจริต-สัจวาจา

มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ

“…คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันไดได้

“ผู้ที่มีความนสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ…”

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ

 

สัจวาจาคือราากฐานของการประสบความสำเพระร็จ

“…สัจวาจานั้นเป็นรากาฐานของการทำงาน หรือการดำรงชีวิตที่ดีที่งาม ที่มีความก้าวหน้า มีความสำเร็จ

“สัจ เป็นการตั้งใจ ตั้งจิตใจ

“วาจา เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นต้องออกมาจากใจ คือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น

วิทยาศาสตร์รอบรู้-ไอน้ำ

ไอน้ำ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ steam water

 

ไอน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศที่เกิดจากการระเหยของน้ำที่ผิวโลกและการคายน้ำของพืช ปริมาณของไอน้ำในบรรยากาศจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นสำคัญ หากอุณหภูมิต่ำไอน้ำในอากาศก็จะมีน้อย แต่หากอุณหภูมิสูงไอน้ำในอากาศก็จะมีมากขึ้นและมาากจนอากาศไม่สามารถรับไอน้ำได้อีก ส่งผลให้เกิดสภาวะอิ่มตัวด้วยไอน้ำ นอกจากนี้ไอน้ำยังเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น หมอก หิมะ ฝน น้ำค้าง เมฆ เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีไอน้ำอยู่ในบรรยากาศ เนื่องจากพื้นผิวมีน้ำมากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ทำให้ในแต่ลปีมีน้ำที่ระเหยเป็นไอน้ำมากถึงปีละ 350 ล้านตัน ซึ่งรวมจากการคายน้ำของพืชด้วย บริเวณที่มีไอน้ำ หนาแน่นที่สุดสูงจากพื้นผิวโลกประมาณ 2-3 กิโลเมตร จากนั้นจะค่อย ๆ ลดลงตามความสูง และบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ำทั้งแม่น้ำ ทะเลมหาสมุทร และแหล่งน้ำอื่นจะมีปริมาณไอน้ำมากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลทะเลและลดน้อยลงเรื่อย ๆ เมื่ออยู่ห่างมากขึ้น สำหรับไอน้ำในบรรยากาศประมาณ 50 ล้านตันจะลงสู่พื้นโลกในลักษณะของฝน น้ำค้าง หิมะ และรูปแบบอื่น ๆ

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ (Alexander Graham Bell)

 

อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ เป็นนักวิทยาศสตร์ชาวสก๊อตแลนด์ ที่ประดิษฐ์โทรศัพท์อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เบลล์เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2390 (ค.ศ.1847) ที่เมื่องเอดินเบิกร์ก สหราชอาณาจักร เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2465 (ค.ศ.1876) ผลงานที่มีชื่อเสียงสุดของเขา คือ การประดิษฐ์โทรศัพท์ได้สำเร็จเป็นคนแรกของโลก ในปี พ.ศ.2418 โดยการเปลี่ยนคลื่นเสียงของมนุษย์ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปตามสายโทรศัพท์และเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าเป็นคลื่นเสียงของมนุษย์เมื่อถึงเครื่องรับ ซึ่งเขาได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดเยี่ยมที่เมืองฟิลลาเดลเฟีย

การประดิษฐ์โทรศัพท์ของเขามาจากที่เขาสังเกตว่าเสียงของเปียโนเกิดจากการสั่นสะเทือนของเส้นลวด ดังนั้นเส้นลวดน่าจะเป็นตัวนำเสียงจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ จากนั้นเขาจึงเริ่มทำการทดลองโดยการนำเส้นลวดโยงจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง ส่วนปลายทั้งสองข้างเป็นหูฟังที่ภายในประกอบด้วยแท่งแม่่เหล็กพันด้วยทองแดงและมีแผ่นเหล็กบาง ๆ ประกอบอยู่ด้วย

การทดลองในช่วงแรกไม่ประสบความสำเร็จมากนัก จนกระทั่งวันหนึ่งเบลล์ทำกรดแบตเตอรี่หกรดเสื้อจึงเรียกโทมัส เอววัตสัน ผู้ช่วยของเขาที่อยู่อีกห้องหนึ่งว่า คุณวัตสันมานี้หน่อยผมต้องการคุณ ซึ่งวัตสันได้ยินเสียงที่ออกมาจากกระบอกอยางชัีด่เจนข้อ ความนี้จึงเป็นคำพูดแรกที่ผ่านทางโทรศัพท์ ต่่อมาเขาได้เปดบริษัทเพื่อดำเนินการเกี่วกับการวางสายโทรศัพท์ซึ่งประสบความสำสเร็จเป็นอย่างมาก หลังจากที่เขามีชื่อเสียงและเงินทองเขาได้นำเงินส่วนหนึ่งก่อตั้งสมาคมเพื่อคนหูพิการชื่อว่า American Association to Promote the Teaching of Speech

สึนามิ

สึนามิ (Tsunami)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สึนามิ

สินามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นจากาแผ่นดินไหว ที่มีแหล่งกำเนิดในแผ่นมหาสมุทรที่มีความรุนแรงส่งผลให้ระลอกคลื่นหรือคลื่นใต้น้ำที่เมื่อกระทบฝั่งแล้วมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายอย่างมาก แต่เนื่องจากระลอกคลื่นที่เกิดขึ้นมีขนาดของคลื่นเล็กมากแต่มีความยาวคลื่นที่ยาวมากเมื่ออยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่ง ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนในระดับผิวน้ำ แต่เมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งจะยิ่งมีลักษณะเหมือนการไหลท่วมของแระเสน้ำขึ้นเข้าสู่ฝั่งอย่างรุนแรง สินามิมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า คลื่นทะเลที่เกิดจากแรงสั่นสะเทือน และมีชื่อเรียกทางวิทยาศสาตร์ว่า “Seismic Sea Wave”

นอกจากนี้สินามิยังอาจเกิดจากภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม แผ่นดินทรุด หรืออุกกาบาตขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในทะเล คำว่าสินามิมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยคำว่า สึ มีความหมายว่า ท่าเรือ และนามิมีความหมายว่า คลื่น เมื่อรวมกันมีความหมายว่า คลื่นท่าเรือ เป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาโดยชาวประมงที่่พบเห็นคลื่นยักษ์เช่นนี้ เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งที่ส่งผลให้เกิดสึนามิบ่อยเช่นกัน ลักษณะของสึนามิเมื่อเข้าสู่ฝั่งระดับน้ำทะเลจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้ขอบทะเลถอยร่นออกจากฝั่ง ถ้าหากชายฝั่งมีความลาดชันน้อยน้ำทะเลอาจถอยร่นไปไกลถึง 800 เมตร ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของคลื่นที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่ง จากนั้นจะเกิดคลื่นขนาดใหญ่ที่เป็นจุดสูงสุดของคลื่นที่เคลื่อนเข้าสู่ฝั่งที่อาจมีความสูงมากตั้งแต่ 2 เมตรไปจนถึงสูงมากกว่า 10 เมตรหรืออาจมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงาของแผ่นดินไหวและระยะทางที่กระทบฝั่ง