สร้างแนวปฏิบัติพัฒนาความร่วมมือ

สร้างแนวปฏิบัติพัฒนาความร่วมมือ

สิ่งได้มากกว่าผลงาน คือ ความภาคภูมิใจร่วมกันและความผูกพันต่อองค์กร

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและภารกิจต่างๆ จากผลการศึกษาวิจัยของ linda gratton  นักวิจัยในโครงการ The comparative Research project แห่ง London Business School และ Tamara J. Erickson ประธานสถาบันวิจัย Concour of bsg Alliance ได้เสนอการค้นพบแนวปฏิบัติที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ดีในทีมงาน ซึ่งตีพิมพ์ลงใน  Harvard Business Reviewเมื่อปลายปี 2007 โดยได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจไว้ดังนี้

  1. ขนาดของทีม เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือ หากทีมงานมีสมาชิกมากกว่า 20 คนขึ้นไป ระดับของการให้ความร่วมมือมีแนวโน้มจะลดต่ำลง
  2. การทำงาน ที่สมาชิกในทีมต้องอยู่ห่างไกลกันและต้องใช้การสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันนั้น พบว่าการร่วมคิดร่วมทำก็จะน้อยลงเช่นกัน
  3. ความหลากหลายของสมาชิกในทีม ย่อมทำให้เกิดความคิดที่หลากหลายและสร้างสรรค์มุมมองใหม่ๆได้ แต่ผลการวิจัยพบว่ายิ่งมีความแตกต่างของสายอาชีพมากเท่าไหร่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันกับลดน้อยลง

ทีมทำงานที่มีสมาชิกเป็นผู้ชำนาญระดับสูงและเฉพาะด้าน ผลการวิจัยพบว่าผลงานของทีมกับถดถอยและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งสูง โดยจะเห็นได้ว่าทางเลือกขนาดทีมลักษณะการทำงานของสมาชิกในทีมรวมถึงคุณสมบัติของสมาชิกในทีมนั้นมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของการร่วมกันเป็นทีมอยู่อย่างมาก

กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณค่าสูงขึ้น

กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีคุณค่าสูงขึ้น

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ self improvement

 

คุณลักษณะและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปนี้ จะทำให้ผู้จัดการที่ทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแล ประสานงานให้คำแนะนำช่วยเหลือนั้นกลายเป็นงานที่ไม่เติมคุณค่าได้มากเท่าใด นอกจากนี้หลายองค์กรยังมีแนวโน้มที่จะจัดวางเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพที่เน้นเติบโตเป็นผู้ชำนาญ หรือ specialist มากขึ้น เพื่อรองรับคนรุ่นใหม่ที่มีค่านิยมใหม่ ต้องการเป็นผู้ชำนาญมากกว่าเติบโตเป็นผู้จัดการ ดังนั้นผู้จัดการซึ่งเป็นคนกลางจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจะต้องมีกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ rebranding ให้ตัวเองมีคุณค่าสูงขึ้น โดยเริ่มจาก

  • ทบทวนเป้าหมายการเติบโตก้าวหน้าในองค์กร โดยประเมินความรู้ความสามารถของตนเองว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและสามารถให้คุณค่ากับองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นได้มากน้อยเพียงใด
  • กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาทักษะความสามารถที่จำเป็นให้ชัดเจน ค้นหาแหล่งความรู้และค้นหาผู้มีความรู้ความชำนาญนั้นเพื่อไปแลกเปลี่ยนเพิ่มพูนความรู้ หาโอกาสไปทดลองทำงานหรือเป็นทีมงานร่วม มีหลายคนที่ลงทุนถึงกับขอสิทธิ์ลาโดยไม่รับเงินเดือนเพื่อไปศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะใหม่ที่ต้องการ
  • นำเสนอตนเองและสร้างเวทีหรือหาผู้สนับสนุนเป็นดันดาราเพื่อให้ได้โอกาสในการแสดงความสามารถใหม่นั้นให้เป็นประจักษ์

การปรับเปลี่ยนพัฒนาความสามารถให้สูง ความชำนาญเฉพาะที่ยากจะเลียนแบบหรือน้อยคนที่มีความสามารถนั้นมาทัดเทียม หรือทดแทนได้ เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับผู้จัดการ ซึ่งเป็นคนกลาง ดังนั้นผู้จัดการควรหมั่นปรับตน พัฒนาตนให้เป็นคนที่เหนือระดับคุณค่าต่างๆ หรือค่าเฉลี่ยกลายเป็นคนที่มีคุณค่าสูง เป็นแกนกลางหลักสำคัญในการขับเคลื่อนตนเองให้ก้าวหน้าต่อไป

ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ผู้นำใหม่ที่ใช่ ในใจพนักงาน

 

ผู้นำที่ใช่ในเวลาที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่ ในใจของพนักงาน

เดือนเมษายน นอกจากจะเป็นช่วงสงกรานต์ วันปีใหม่ของไทยแล้ว ตามปฏิทินงานทาง HR ของหลายบริษัทถือเป็นช่วงปรับระดับตำแหน่งใหม่ด้วย ผู้ที่ได้ปรับระดับขึ้นเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำระดับบริหารนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ต้องขบคิดและเรื่องท้าทายความสามารถรออยู่ข้างหน้า ในวงจรการทำธุรกิจ มีจุดเริ่มต้น มีช่วงเติบโต และมีช่วงที่ต้องรักษาความสำเร็จไว้ให้ยั่งยืน ในชีวิตของคนทำงานก็เช่นกัน ต้องเริ่มต้นทำงานให้ดีและสามารถสร้างผลงานเป็นที่ยอมรับ จนเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้น จุดสำคัญก็คือการรักษาความก้าวหน้านั้นให้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อได้รับการปรับตำแหน่งก็ต้องรู้จักปรับกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำที่สามารถประสบความสำเร็จด้วย ซึ่งเคล็ดวิธีที่คุณมาเชลล์เขียนไว้ในหนังสือ The First 90 Days ได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า ผู้ที่จะเป็นดาวค้างฟ้าได้ ต้องรู้จักแนวคิด ST RS โมเดลในการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารหรือการนำของตนตามสถานการณ์ดังนี้

Startup หากเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้นำในหน่วยงานที่เพิ่งเกิดใหม่ ยังไม่มีระบบ และไม่มีต้นแบบมาก่อน คุณต้องเจอข้อจำกัดต่างๆมากมาย แต่ในความท้าทายนั้นก็มีโอกาสเพราะหน่วยงานใหม่และภารกิจใหม่ คุณก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่เด่นชัดได้ ทีมงานก็ไม่ติดอยู่ในกรอบเดิมๆ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องให้ความสำคัญในการจัดโครงสร้างและระบบงาน พร้อมกับสร้างทีมงานด้วย

Turn around ต้องไปเป็นผู้นำในหน่วยงานที่เข้าไปรื้อ ปรับ แก้ไขวิกฤตการณ์ให้กลับสู่สภาพที่แข่งขันได้ดังเดิม ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องเผชิญกับปัญหาด้านขวัญกำลังใจของพนักงาน ปัญหาเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่าย ดังนั้นคุณต้องใส่ใจรายละเอียดและใช้ความกล้าหาญในการปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการงานด้านต่างๆ ที่สำคัญต้องทำความเข้าใจกับพนักงาน ถึงความจำเป็นเพื่อให้ทุกคนให้ความร่วมมือ

Reallignment ได้เป็นผู้นำในหน่วยงานที่ต้องมีการปรับพฤติกรรมและกระบวนการทำงานให้แข็งแรงขึ้น ในกรณีเช่นนี้ คุณต้องใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือวัฒนธรรมในการทำงานที่อาจผิดแผกออกไปจากบรรทัดฐาน และพัฒนากระบวนการหรือปรับมาตรฐานงานบางอย่างที่ยังไม่เหมาะสม

Sustaining Success  ได้เป็นผู้นำในหน่วยงานที่มีความสำเร็จดีอยู่แล้ว และต้องรักษาความสำเร็จนั้นให้คงไว้ สิ่งที่คุณให้ความสำคัญ คือ กระตุ้นให้ทีมงานค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ และมุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรักษาแรงจูงใจของทีมงานและเพิ่มพูนผลสำเร็จของหน่วยงาน

เมื่อผู้นำที่พึงได้รับการปรับตำแหน่งใหม่เหล่านี้ สามารถนำได้อย่างมีกลยุทธ์ และเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ คุณจะเป็นผู้นำที่ใช่ ในเวลาที่ใช่ ในสถานการณ์ที่ใช่ และในใจของพนักงานทุกคน

เทพเจ้าอะมัน

เทพเจ้าอะมัน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ AMun

 

เทพเจ้าอะมัน ทรงเป็นเทพแห่งวายุ พระนามของพระองค์มีความหมายว่า “ปิดบังซ่อนเร้นหรือผู้ที่มองไม่เห็น” เทพเจ้าอะมันได้รับการยกย่องและเป็นที่เคารพนับถือของชาวไอยคุปต์ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล ตรงกับสมัยราชวงศ์โนมที่ 4 แห่งอาณาจักรตอนบน ในช่วงนั้นถือกันว่าเทพเจ้าอะมันเป็นเพียงเทพที่บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และบันดาลทายาทซึ่งเป็นบุตรหรือธิดาแก่คนทั่วไปเท่านั้น แต่ต่อมาช่วง 150 ปี เทพเจ้าอะมันได้รับการยกย่องแทนเทพเจ้ามอนตู เทพเจ้าแห่งสงคราม ซึ่งจัดว่าเป็นเทพประจำเมืองที่สำคัญที่สุดองค์หนึ่ง ต่อมาเทพเจ้าอะมันได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งเกษตรกรรมซึ่งสามารถบันดาลพืชพันธุ์ธัญญาหาร รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งแก่แผ่นดิน ชื่อเสียงและความนิยมของมหาชนที่มีต่อเทพเจ้าอะมันนับแต่จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ฟาโรห์หลายพระองค์ที่สืบทอดราชบัลลังก์ไอยคุปต์ทรงเรียกเทพเจ้าอะมันเป็นเทพเจ้าประจำพระองค์ ซึ่งนี่ก็คือเหตุผลที่สโลไอยคุปต์ได้ยกย่องเทพเจ้าอะมันเป็นสุริยเทพพระองค์หนึ่ง บรรดานักบวชทั้งหลายได้ประกาศว่า เทพเจ้าอะมันคือเทพผู้สร้างจักรวาล โดยได้มีนิทานและตำนานบอกเล่าถึงการสร้างตามผนังวิหารในนครทีเบสด้วยกล่าวกันว่าเทพเจ้าอะมันยังเป็นเทพเจ้าแห่งกาลเวลาด้วย โดยเป็นผู้บันดาลให้เกิดคำว่า ปี เดือน และคุ้มครองทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีบทบาทแสดงถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้ารา ซึ่งทรงพระนามว่าอะมัน-เร

ยานเกราะ BA-64B

ยานเกราะ BA-64B

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ba-64b armoured car

 

BA64-B เป็นยานเกราะที่ได้รับการออกแบบใหม่ครั้งแรกของโซเวียตใ นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตขึ้นที่โรงงานของ GAZ บริษัทรถยนต์ของรัสเซีย ตั้งแต่ช่วงปลายปี 1941 จนถึงช่วงต้นปี 1942 ยานเกราะคันนี้ดัดแปลงมาจากรถจี๊ป GAZ 64 ตัวรถมีรูปคล้ายโลงศพ ตำแหน่งปืนเป็นแท่นลักษณะเปิด แต่การผลิตค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากมีความต้องการรถจี๊บมากกว่า นอกจากนี้เคยมีการพัฒนายานเกราะรุ่นลำเลียงพล แต่ไม่เคยได้รับการผลิตเนื่องจากมีขนาดเล็กเกินไป บรรทุกทหารได้แค่ 6 นายเท่านั้น ในปี 1943 บริษัท GAZ เริ่มผลิตรถจี๊บรุ่นใหม่ และยานเกราะ BA-64B ก็ถูกพัฒนาขึ้น โดยใช้โครงรถใหม่นี้ซึ่งกว้างกว่าเดิม ทำให้ขับวิบากได้ดีกว่า มีความไว้วางใจได้ดีกว่ารุ่นก่อนมาก ตัวถังรถเชื่อมต่อทั้งคัน แผ่นเกราะถูกเปิดออกแบบมาให้มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม ซึ่งทำให้กระสุนแฉลบออก เป็นการลอกเลียนมาจากยานเกราะของเยอรมัน (ยาน Sd Kfz 221 และ Sd Kfz 222) โดยยานเกราะ BA-64B ยังติดตั้งป้อมปืนสำหรับพลปืน 1 นายไว้ด้านบนของตัวรถด้วย รวมๆแล้วพัฒนาจาก BA-64 ได้มากทีเดียว การปรับปรุงที่สำคัญคือระบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ยอดผลิตทั้งหมด 9,110 คัน และแม้ว่าจะยุติลงในปี 1945 แต่ยานเกราะรุ่นนี้ยังคงใช้งานในกองทัพโซเวียตไปจนถึงปี 1956 รวมทั้งพันธมิตรของโซเวียตด้วยเช่นกัน

เงินถุงแดง

เงินถุงแดง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เงินถุงแดง เป็นเงินพระคลังข้างที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเก็บไว้ โดยเหลือจากค่าใช้จ่ายในราชสำนัก โดยเก็บไว้ในถุงแดงจึงเรียกว่า เงินถุงแดง เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีเงินถุงแดงมีจำนวน 40,000 ชั่ง หรือประมาณ 3,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับสั่งก่อนเสด็จสวรรคตว่า ให้แบ่งเงิน 10,000 ชั่งหรือ 800,000 บาท ไปทำนุบำรุงวัดวาอารามที่ยังดำเนินการไม่เสร็จให้เรียบร้อย ส่วนที่เหลืออีก 30,000 ชั่ง ไว้สำหรับใช้จ่ายในราชการแผ่นดินตามแต่พระอัธยาศัยของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ แต่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสมบัติพบว่า มีเงินถุงแดงมากกว่าที่อ้างไว้ถึง 5 พันชั่งเศษ หรือประมาณ 3600 ล้านบาท เงินถุงแดงนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนำไปจ่ายค่าปรับให้กับฝรั่งเศสในเหตุการณ์ รศ 112 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รศ 112

สถานที่เที่ยวในไอซ์แลนด์-Arnarstapi, Hellnar

Arnarstapi และ Hellnar

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Arnarstapi และ Hellnar

 

กองหินที่ก่อเป็นรูปนักรบโบราณร่างยักษ์กลางหมู่บ้าน Arnarstapi คืออนุสาวรีย์ของ Barour เทพผู้พิทักษ์คาบสมุทร Snaefellsnes หมู่บ้านแห่งนี้มีที่พัก คาเฟ่ ศูนย์ข้อมูลครบครัน เหมาะเป็นที่มั่นสำหรับคนที่มีแผนสำรวจพื้นที่รอบๆ หรือต้องการขึ้นไปยลขั้วน้ำแข็ง Snaefellsjokull แฟนๆ ของ Jules Verne อย่าลืมแวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ที่ีระลึกถึงวรรณกรรมไซไฟสุดคลาสสิกเรื่อง Journey to the Center of the Earth หรือ “การเดินทางสู่ใจกลางโลก” ที่มีปากปล่องภูเขา Snaefellsnes เป็นประตูลงไปสู่โลกใต้พิภพ และทกให้ภูเขาลูกนี้เป็นที่รู้จักของนักอ่านทั่วโลก กิจกรรมแนะนำคือ การเดินเท้าจาก Arnarstapi ไปยังหมู่บ้าน Hellnar ตามเส้นทางชมทิวทัศน์ที่ตัดเลียบทุ่งลาวาเลาะไปตามหน้าผาที่ถูกคลื่นลมกัดกร่อน จนเกิดซุ้มโค้ง และสะพานหินแปลกตา ระยะทางแค่ 2.5 กิโลเมตร แต่รับรองว่าวิวสวยเกินบรรยาย นกทะเลมากมายที่ทำรังอยู่ตามหน้าผา ส่งเสียงไปตลอดเส้นทาง มีสุนัขจิ้งจอกอาร์กติกตัวจิ๋วที่แอบย่องมาขโมยไข่นกอยู่บ่อยๆ ที่หมู่บ้าน Hellnar แวะจิบกาแฟและคิชไก่ได้ตามร้านอาหารทั่วไป ถ้าได้คุยกับชาวเมืองใน Hellnar อย่าแปลกใจในความภาคภูมิใจที่บรรพบุรุษของพวกเขาเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาก่อน Columbus

ว่านชักมดลูก

ว่านชักมดลูก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ว่านชักมดลูก
ไม้ล้มลุกสูงได้ถึง 1 เมตร หัวใต้ดินขนาดใหญ่อาจยาวถึง 10 cm เนื้อสีส้มถึงสีแดง ใบเดี่ยวออกเป็นกระจุก เนื้อดินรูปวงรีหรือวงรีแกม ใบหอกกว้าง 15 ถึง 20 cm มีแถบสีม่วงกว้างได้ถึง 10 เซนติเมตร ดอกช่อเชิงลด ออกที่บริเวณกาบใบ ผลแห้งและแตกได้

สรรพคุณของว่านชักมดลูก
รากแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เหง้าเป็นยาบีบมดลูกทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วหลังจากการคลอดบุตร ทำให้ประจำเดือนมาปกติ ขับประจำเดือนในกรณีที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ รักษาโรคมดลูกพิการ ปวดบวม แก้ปวดมดลูก แก้ริดสีดวง แก้ไส้เลื่อน ใช้ขับเลือด ขับลม ขับน้ำคาวปลา แก้โรคลม และรักษาอาการอาหารไม่ย่อย

ข้อควรระวังในการใช้
เนื่องจากว่านชักมดลูกมีส่วนในการช่วยขับน้ำดี จึงไม่ควรรับประทานในผู้ที่มีท่อน้ำดีอุดตัน หรือมีนิ่วในถุงน้ำดี และไม่ควรรับประทานร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด เช่น ยาแอสไพริน และยาละลายลิ่มเลือดทุกชนิด นอกจากนี้ยังไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นซีสต์หรือเคยเป็นเนื้องอก เพราะ การทานยาว่านชักมดลูกจะทำให้เซลล์บริเวณนั้นขยายใหญ่ขึ้น
ขนาดและวิธีใช้ตามตำรายาแผนโบราณของไทยมีวิธีการใช้คร่าวๆ ดังนี้
หัวว่านชักมดลูก ฝนกับเหล้า ดื่มแก้ปวดมดลูก หรือปรุงเป็นยาต้มแก้มดลูกพิการ ปวดบวม ทำให้มดลูกรัดตัว(มดลูกเข้าอู่)
สตรีที่คลอดบุตรใหม่ๆ นำหัวว่านสดมารับประทานแก้โรคลำไส้
นำหัวว่านชักมดลูกต่ำเป็นผงกินกับน้ำร้อน แก้ริดสีดวงทวารชนิดกลีบมาไฟและเดือยไก่
หัวว่านชักมดลูกฝานเป็นชิ้น ย่างไฟให้แห้ง แล้วนำมาดองกับเหล้าสกัด 2-3 วัน วันละ 2 เวลาก่อนอาหาร รักษาอาการมดลูกปวดบวม หรือมุตกิด ระดูขาว หากแท้งลูกใหม่ๆรับประทานว่านชักมดลูกนี้กับน้ำปูนใส
น้ำดองหัวว่าน แก้กษัย ปัสสาวะขุ่นข้อง เบาแรง เบาเหลือง หรือข้น เบาหวานสำหรับผู้ชาย
หัวว่านโขกกับเหล้าขาว กรองเอาแต่น้ำดื่มจะช่วยรักษาผู้ชายที่เป็นไส้เลื่อนกระบังลมเคลื่อนได้
หัวว่านสดตำให้แหลกผสมน้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกลอนหรือดื่มกับน้ำร้อนแก้โรคริดสีดวงทวาร
ข้อควรระวัง ขณะรับประทานว่านชักมดลูก ห้ามรับประทานของคาวเกินไปเพราะจะทำให้ฤทธิ์สมุนไรอ่อนลง ปัจจุบันมียาสมุนไพรว่านชักมดลูกชนิดแคปซูลออกมามากมาย เพื่อสะดวกในการซื้อขายและรับทานง่าย อย่างไรก็ตามควรเลือกตัวยาแคปซูลหมายรับรองมาตรฐานและมาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้

วิธีล้างพิษ

การกินเพื่อล้างพิษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การกินเพื่อล้างพิษ

กินเพื่อล้างพิษโดยอาศัยกินข้าวกล้อง ผักสด ผลไม้ และพืชสมุนไพรเพื่อรับแอนติอ๊อกซิแดนท์  (Antioxidant) และสารผักขจัดพิษในร่างกาย งดเว้นอาหารหมักดอง อาหารขัดขาวหรือสารฟอกสี รวมถึงอาหารสำเร็จรูป และไม่ควรเลือกกินเนื้อสัตว์ และแป้งน้ำตาลมากจนเกินไป แต่พยายามรับประทานให้หลากหลายทั้ง 5 หมู่ นอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่าในตอนเช้าหลังจากที่ตื่นนอน หรือการดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆ ทั้งวัน แทนการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิเช่น น้ำอัดลม กาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะสามารถล้างพิษที่ตกค้างอยู่ในระบบของเหลวในร่างกายด้วยการขับสารพิษออกมาทางเหงื่อและทางปัสสาวะ

 

การฝึกสมาธิล้างพิษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การฝึกสมาธิล้างพิษ

ฝึกสมาธิล้างพิษ เน้นความสงบทางจิตใจ ลดอัตราเผาผลาญของร่างกาย ลดการเกิดสารพิษ ซึ่งถ้าสามารถต่อยอดด้วยวิปัสสนากรรมฐาน ก็จะช่วยขจัดอาสวะกิเลส ก้าวสู่การพ้นทุกข์ เพราะคนที่ฝึกสมาธิได้ในระดับหนึ่งร่างกายจะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน หรือสารแห่งความสุขออกมา และเมื่อร่างกายสงบเกิดสมาธิ หัวใจก็จะเต้นช้าลง ลมหายใจที่เคยสร้างความเครียดก็จะยาวขึ้น เมื่อควบคุมลมหายใจได้ทำให้ปอดขยาย ร่างกายก็สามารถปรับออกซิเจนได้มากขึ้น เกิดกระบวนการเผาผลาญไขมัน ลดการอักเสบในระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกายจะสร้างเม็ดเลือดขาวที่เป็นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้มากขึ้นแถมทำให้คลื่นสมองเป็นระเบียบ ช่วยให้มีความจำดีขึ้นอีกด้วย